Režim na JAMU

Přístup JAMU vychází z informací českých, evropských i světových autorit, především z informací a doporučení Světové zdravotnické organizaceMinisterstva zdravotnictví. JAMU vyzývá k zachování klidu a prevenci, poskytuje dále uvedené informace a přijímá následující opatření za účelem snížení rizika šíření infekce, a především rizika pro studenty a zaměstnance JAMU. Opatření rektora do poměrů JAMU provádí ta z opatření orgánů veřejné moci, která jsou pro JAMU a její činnost významná.

Základním společným úkolem nás všech je učinit všechny dostupné kroky k zajištění průběhu vzdělávací, umělecké a další tvůrčí činnosti v akademickém roce 2020/2021.

Rektor rozhodl na základě § 10 odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 67 Statutu JAMU s účinností od 24. listopadu 2020 o těchto opatřeních:

Postup při příznacích nebo zjištění virového onemocnění

Zaměstnanci a studenti, u kterých se projeví byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a JAMU e-mailovou zprávou v případě Divadelní fakulty na adresu dekan.difa@jamu.cz, v případě Hudební fakulty na adresu dekan.hf@jamu.cz, v ostatních případech na adresu rektor@jamu.cz. Upozorňujeme, že jde o povinnost plynoucí z § 106 odst. 3 a 4 zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty. V případě podezření na onemocnění, může být nařízena i mimořádná lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění vyhledají lékařskou pomoc a nevchází do prostor JAMU do rozhodnutí o pracovní neschopnosti, izolaci nebo karanténě. Je-li to možné, plní své pracovní či studijní povinnosti z domova (home-office, výuka el. prostředky, samostudium), jinak jim je nařízena dovolená.

Děkan nebo rektor oznámí ředitelce koleje Astorka zaměstnance a studenty s nařízenou karanténou nebo izolací a osoby, u nichž byl pozitivní test na SARS-CoV-2.

Povinnosti osob stojících v čele součástí JAMU

Osoby stojící v čele součástí JAMU:

 1. přijmou organizační opatření, kterými omezí osobní kontakt mezi osobami na nezbytnou míru (upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu),
 2. pro konání schůzek zajistí dodržování následujících pravidel
  1. svolavatelem schůzky bude dán výslovný pokyn účastníkům, že necítí-li se dobře, nemají se schůzky účastnit,
  2. svolavatel schůzky vytvoří seznam všech účastníků schůzky, který bude uchováván po dobu 1 měsíce. U účastníků, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenty JAMU, se uvede kontakt na ně,
  3. bude dodržován rozestup mezi účastníky vč. rozmístění židlí alespoň 2 m od sebe, je-li to možné,
  4. bude zajištěna obměna vzduchu v místnosti (např. pravidelným větráním nebo 100% výměnou vzduchu pomocí vzduchotechniky),
 3.  zajistí
  1. zvýšenou čistotu a hygieničnost pracovišť,
  2. pravidelnou očistu a dezinfekci povrchů klik a dveří, stolů, ručních opěrek židlí, telefonů, klávesnic, myší, vodovodních baterií, toalet vč. obslužných prvků, dávkovačů mýdla a dezinfekce a dalších často dotýkaných povrchů nejméně 1 x za den,
  3. umístění dávkovače dezinfekčního mycího prostředku a mýdla k umyvadlům a jejich pravidelné doplňování,
  4. umístění dávkovače dezinfekčního prostředku u vstupu do budov,
  5. vyvěšení informačních letáků zaslaných rektorem u vstupů do budovy, u umyvadel a na dalších vhodných místech,
  6. umístění dostatečného počtu odpadkových košů s poklopem k zahazování použitých kapesníčků,
  7. upřednostňování bezhotovostního platebního styku.

Omezení vstupu do prostor JAMU

Zakazuje se vstup a osobní přítomnost veřejnosti v prostorách JAMU s výjimkou Rektorátu. Na Rektorát smí veřejnost vstupovat jen v úředních hodinách (viz Provozní omezení) za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Na vrátnici Rektorátu je vedena evidence návštěvníků z řad veřejnosti.

Zakazuje se bez výjimky vstup a osobní přítomnost osob s akutními zdravotními potížemi odpovídajícími infekčnímu onemocnění (např.  zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost) v prostorách JAMU. Zvýšenou teplotou se rozumí tělesná teplota 37 °C nebo vyšší.

Při vstupu do prostor JAMU jsou osoby povinny provést dezinfekci rukou a strpět měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem, jinak jim nebude vstup umožněn.

Provozní omezení

Na základě krizového opatření rozhodl rektor o následujících opatřeních:

 1. omezují se práce tak, že agendy, jejichž výkon nemusí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, se vykonávají jen v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců,
 2. výkon práce na pracovištích JAMU není omezen; o omezení výkonu práce na pracovištích součásti může rozhodnout osoba stojící v jejím čele,
 3. osobní kontakt zaměstnanců JAMU a adresátů jí vykonávané veřejné správy (např. studenti, účastníci přijímacích, habilitačních a jiných řízení) a dalších externích osob (např. žadatelé o informace) se omezuje na nezbytně nutnou úroveň, zejména tím, že upřednostňován jiný než osobní kontakt ve všech případech kdy je to možné,
 4. omezení úředních hodin Rektorátu na pondělí a středu vždy od 9:00 do 14:00 (úřední doba je doba pro styk s účastníky řízení, klienty, žadateli, atd.); tím není dotčen pracovní režim zaměstnanců JAMU stanovený jejich nadřízenými,
 5. chod jednotlivých útvarů je zajišťován vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nezbytný pro zachování činnosti JAMU,
 6. je-li to možné, střídají se zaměstnanci tak, aby případná karanténní opatření neohrozila akceschopnost JAMU – nejlépe tak, že v místnosti je přítomen vždy jen jeden zaměstnanec (např. v případě vícemístných kanceláří se zaměstnanci v osobní přítomnosti střídají po dnech a ostatní pracují z jiného místa).

Krizovým opatřením je do 12. prosince 2020 zaměstnavatelům nařízeno využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

„Roušky“

Opatřením Ministerstva zdravotnictví je zakázán pohyb a pobyt bez „roušek“, tj. ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj, pokoj na koleji),
 2. v prostředcích veřejné dopravy,
 3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 4. v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 5. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Uvedený zákaz se nevztahuje mj. na:

 1. studenty a akademické pracovníky podle zákona o vysokých školách (nikoli jiné zaměstnance JAMU) v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje; upozorňujeme, že jde o pravidlo povinného nošení roušek, nikoli úpravu možnosti vzdělávání na VŠ),
 2. zaměstnance po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 3. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu (upozorňujeme, že jde o pravidlo povinného nošení roušek, nikoli úpravu možnosti dané činnosti),
 4. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 5. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
 6. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Příjem dokumentů a zásilek

Veškeré dokumenty a zásilky jsou přijímány výhradně na podatelnách, upřednostňují se el. podání.

Přijímací řízení

Pro přijímání ke studiu v roce 2020 platí kromě úpravy v zákoně o vysokých školách a čl. 14 a násl. Statutu JAMU také zvláštní pravidla stanovená § 3 a § 4 zákona č. 188/2020 Sb., dle kterých JAMU může:

 1. stanovit nový termín ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu (např. přijímací zkoušky), který zveřejní 15 dnů přede dnem jeho konání,
 2. využít distanční formy ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu,
 3. nově stanovit podmínky přijetí ke studiu, není-li možné ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu podle původních podmínek; nově stanovené podmínky se zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem ověřování.

Studium v ak. roce 2020/2021

Krizovým opatřením vlády je pro období do 24. listopadu 2020 do 23:59:

 1. zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a na zkouškách při studiu na vysoké škole, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob; je-li zkouška ze zákona veřejná, smí jí být přítomni nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti. Tento zákaz se nevztahuje mj. na účast studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 2. omezen provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a nejsou sportovní činnosti; s ohledem na zákaz podle bodu 1. nepovažuje JAMU toto omezení pro vysoké školy za relevantní.

Krizovým opatřením vlády je pro období od 25. listopadu 0:00 do 12. prosince 2020 do 23:59:

 1. zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a na zkouškách při studiu na vysoké škole, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob; je-li zkouška ze zákona veřejná, smí jí být přítomni nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti. Tento zákaz se nevztahuje mj.
  1. na účast studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  2. na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  3. na studium v doktorském studijním programu,
  4. na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,
 2. omezen provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a nejsou sportovní činnosti s výjimkou studijních programů, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného studijního programu.

Děkani fakult určili předměty, u kterých je přechod na online výuku možný, jakož i předměty, u kterých je naopak takováto výuka nevhodná či nemožná.

Průběh studia se v roce 2020 kromě úpravy v zákoně o vysokých školách a vnitřních předpisech JAMU (viz LIST JAMU) řídí také zvláštními pravidly v § 5 a § 6 zákona č. 188/2020 Sb. Proto je možné po dobu, kdy je kdy je osobní přítomnost na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, i v případech, kdy by to dle zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů JAMU (zejména Studijního a zkušebního řádu) možné nebylo, aby: 

 1. státní zkoušky předepsané na závěr studia a obhajoba disertační práce byly za zákonem stanovených podmínek vykonány distančními způsoby a neveřejně,
 2. student zkoušky a jiné studijní povinnosti a podmínky, které musí splnit v průběhu studia ve studijním programu, plnil a JAMU ověřovala distančně,
 3. JAMU využívala nástroje distančního vzdělávání.

Dosavadní možnosti distančního plnění povinností a podmínek a distančního vzdělávání tím nejsou nikterak dotčeny.

Doba studia od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 se podle § 2 zákona č. 188/2020 Sb. s účinností od 24. dubna 2020 nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium a maximální doby studia. O tutéž dobu se prodlužuje doba, po kterou se přiznává „nárokové“ sociální stipendium. Doba přerušení studia v uvedené době se na žádost nezapočítává do celkové doby přerušení studia.

CŽV (včetně U3V)

Krizovým opatřením je pro období do 12. prosince 2020 do 23:59 zakázána osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) včetně Univerzity třetího věku (U3V) na JAMU.

Děkani zváží možnost konání kurzů CŽV bez osobní přítomnosti účastníků na JAMU (např. videokonference, streaming, videolearnig).

Omezení volného pohybu

Krizovým opatřením je do 12. prosince 2020 do 23:59 mj.:

 1. omezen volný pohyb osob na území ČR s výjimkami mj. cest do zaměstnání a k výkonu povinností veřejného funkcionáře (členové orgánů JAMU, orgánů fakult JAMU, prorektoři JAMU a proděkani fakult JAMU) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách a zpět do místa bydliště; v době od 23:00 do 4:59 hod. je  okruh výjimek zúžen,
 2. nařízeno omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkami (mj. i výjimkou uvedenou sub. 1 a výjimkou plynoucí z limitů omezení osobní účasti studentů na studiu – viz výše),
 3. nařízeno omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 4. nařízeno pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Výjimka z omezení počtu 2 osob je stanovena mj. pro
  1. zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  2. osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob (např. členové kolektivních orgánů JAMU v mezích pravidel stanovených zákonem a příslušnými jednacími řády),
 5. zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Omezení hromadných akcí

Krizovým opatřením je do 12. prosince 2020 do 23:59 omezen volný pohyb osob, a tím zakázány i hromadné akce a dále vládou:

 1. zakázáno pobývat na veřejně přístupných místech v počtu více než 6 osob, s výjimkou mj. zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, a s povinností zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
 2. zakázány mj.
  1. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení s přítomností  diváků,
  2. kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (tento zákaz se netýká studia na VŠ v nezakázaném rozsahu),
  3. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny) s výjimkou mj. sportovní činnosti při studiu na vysokých školách, v rozsahu, ve kterém to krizová opatření umožňují.

Zákaz podle bodu 1 tak neplatí pro „hromadné akce“ (např. porady), kterých se účastní jen zaměstnanci JAMU; tím není dotčena povinnost omezit osobní kontakty na minimum.

Rektor ve shodě s děkany konstatuje, že do 12. prosince 2020 do 23:59 nelze podle krizových opatření vlády na JAMU konat hromadné akce (včetně konferencí, koncertů a divadelních představení).

Prodloužení členství v orgánech

Pokud funkční období člena orgánu JAMU nebo fakulty skončilo nebo má skončit mezi 5. říjnem 2020 (včetně) a 120. dnem od konce nouzového stavu, prodlužuje se podle § 7 odst. 2 zákona č. 188/2020 Sb. jejich funkční období do 120. dne po ukončení nouzového stavu. K prodloužení funkčního období nedojde u rektora nebo děkana, pokud ke jmenování jeho nástupce dojde nejpozději do skončení jeho funkčního období.

Předsedům kolektivních orgánů se ukládá ověřit a sledovat, zda u některých členů orgánu, jemuž předsedají, nedošlo nebo nedojde k prodloužení funkčního období a o svých zjištěních informovali nejpozději 26. října 2020 v případě orgánů JAMU rektora, v případě orgánů fakult příslušného děkana.

Jednání kolektivních orgánů

Zasedání kolektivních orgánů za osobní přítomnosti jejich členů by se měla konat jen v nezbytných případech, a to vždy bez osobní přítomnosti veřejnosti. Kolektivním orgánům JAMU a fakult rektor doporučuje jednat mimo zasedání (per rollam) podle úpravy v příslušných předpisech JAMU a fakult, případně za jiné než osobní účasti členů orgánu na zasedání (např. videokonference).

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb. je do konce kal. roku 2020 stanovena

 1. akademickým senátům, uměleckým radám, Radě pro vnitřní hodnocení a disciplinárním komisím,
 2. v době, kdy je omezena osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na VŠ nebo přítomnosti členů akademické obce (vč. studentů) na základě opatření přijatého podle jiného zákona,
 3. možnost:
  1. jednat a hlasovat výjimečně a dočasně mimo zasedání (per rollam) prostředky na dálku nad rámec úpravy v ZVŠ a vnitřních předpisech,
  2. usnést se, že i o věcech, pro které je předepsáno tajné hlasování, se bude usnášet hlasováním veřejným,
  3. bližší podmínky hlasování stanoví osoba stojící v čele orgánu, nepostačuje-li úprava hlasování ve vnitřních předpisech. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

Knihovna

Knihovna je pro veřejnost uzavřena. Je uzavřena studovna. Provoz Knihovny není krizovým opatřením zakázán, neboť její činnost není živností podle živnostenského zákona. Upozorňujeme, že cesta do Knihovny je možná jen na základě některé z výjimek z omezení volného pohybu osob (např. výkon povolání, zejména u akademických pracovníků, osoby ubytované na koleji, cesta za účelem účasti na vzdělávání). Informace o provozní době Knihovny jsou na jejím webu.

Opatřením Ministerstva zdravotnictví je pro provoz knihoven nařízeno dodržovat následující pravidla:

 1. zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a „dalším podobným zbožím“,
 2. u vstupu do knihovny „zákazník“ provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

Provoz knihovny je od 23. listopadu do 12. prosince 2020 krizovým opatřením omezen tak, že je zakázán jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení jiné než přes výdejní okénko nebo bezkontaktně.

Nakladatelství

Prodejna v Nakladatelství je uzavřena. Prodej knih probíhá pouze prostřednictvím e-shopu, objednané publikace jsou zasílány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Astorka

Zakazuje se hotelový provoz koleje Astorka. Poskytování ubytovacích služeb je zakázáno, mj. s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

 1. cizinců do doby opuštění území ČR a cizinců s pracovním povolením na území ČR,
 2. osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před 22. říjnem 2020 6:00 (tj. ne na základě později uzavřených ubytovacích smluv), a
 3. v době od 25. listopadu do 12. prosince 2020 studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání, tj. studenti
  1. posledních ročníků bakalářského nebo magisterského studijního programu,
  2. doktorského studijního programu.

Studentům ubytovaným v koleji JAMU se důrazně doporučuje dodržovat veškerá hygienická opatření a minimalizovat sociální kontakty s ostatními ubytovanými – jen tak se nám podaří zabránit možnému nařízení izolace či karantény pro celou kolej, případně JAMU. Student, kterému byla nařízena izolace či karanténa nebo výsledek jeho testu na SARS-COV-2 je pozitivní ohlásí tuto skutečnost neprodleně příslušné fakultě a ředitelce koleje.

Ředitelce koleje se nařizuje vytvořit a udržovat přiměřenou kapacitní rezervu pro ubytované, u kterých je důvodné podezření, že onemocněli SARS-CoV-2, nebo onemocněli SARS-CoV-2, a nemohou z vážných důvodů kolej opustit.

Opatřením Ministerstva zdravotnictví je nařízeno v Astorce jako ubytovacím zařízení dodržovat následující pravidla:

 1. zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 2. při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 3. pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce
 4. jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
 5. před výjimečným ubytováním nové osoby se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu.

Vláda krizovým opatřením omezila provoz vysokých škol tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území ČR jiné bydliště (viz § 80 občanského zákoníku) s výjimkou mj. studentů, kteří vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Rektor vyzývá ubytované studenty, kteří mají jiné bydliště na území ČR, aby, je-li to možné, v souladu s krizovým opatřením kolej ASTORKA opustili a do odvolání se na kolej nevraceli.

Výše kolejného se pro studenty pobývající na koleji nemění. Studentům, kteří kolej opustili, bude pro měsíc listopad kolejné prominuto v částce přesahující 1.000,- Kč.

Cesty

Na tuzemské pracovní cesty jsou zaměstnanci vysíláni jen v nezbytných případech. 

Zakazuje se bez souhlasu rektora:

 1. vyslat zaměstnance na zahraniční pracovní cestu do jiných než nízkorizikových zemí,
 2. nařídit (i na žádost) dovolenou mimo území ČR v jiné než nízkorizikové zemi,
 3. vyslat studenta, absolventa nebo zaměstnance na Erasmus+ nebo jiný studijní nebo podobný pobyt mimo území ČR do jiné než nízkorizikové země.

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění SARS-CoV-2 je dostupný na webu Ministerstva zdravotnictví.

Překračování státní hranice

Překračování státní hranice a povinnosti s tím spojené jsou upraveny v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Zrušení dřívějších opatření

Rektor ruší svá předchozí opatření k zamezení šíření SARS-CoV-2.