Režim na JAMU

Přístup JAMU vychází z informací českých, evropských i světových autorit, především z informací a doporučení Světové zdravotnické organizaceMinisterstva zdravotnictví. JAMU vyzývá k zachování klidu a prevenci, poskytuje dále uvedené informace a přijímá následující opatření za účelem snížení rizika šíření infekce, a především rizika pro studenty a zaměstnance JAMU. Opatření rektora do poměrů JAMU provádí ta z opatření orgánů veřejné moci, která jsou pro JAMU a její činnost významná.

Základním společným úkolem nás všech je učinit všechny dostupné kroky k zajištění průběhu vzdělávací, umělecké a další tvůrčí činnosti v akademickém roce 2020/2021.

Rektor rozhodl na základě § 10 odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 67 Statutu JAMU s účinností od 8. ledna 2021 o těchto opatřeních:

Postup při příznacích nebo zjištění virového onemocnění

Zaměstnanci a studenti, u kterých se projeví byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a JAMU e-mailovou zprávou v případě Divadelní fakulty na adresu dekan.difa@jamu.cz, v případě Hudební fakulty na adresu dekan.hf@jamu.cz, v ostatních případech na adresu rektor@jamu.cz. Upozorňujeme, že jde o povinnost plynoucí z § 106 odst. 3 a 4 zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty. V případě podezření na onemocnění, může být nařízena i mimořádná lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění vyhledají lékařskou pomoc a nevchází do prostor JAMU do rozhodnutí o pracovní neschopnosti, izolaci nebo karanténě. Je-li to možné, plní své pracovní či studijní povinnosti z domova (home-office, výuka el. prostředky, samostudium), jinak jim je nařízena dovolená.

Děkan nebo rektor oznámí ředitelce koleje Astorka zaměstnance a studenty s nařízenou karanténou nebo izolací a osoby, u nichž byl pozitivní test na SARS-CoV-2.

Povinnosti osob stojících v čele součástí JAMU

Osoby stojící v čele součástí JAMU:

 1. přijmou organizační opatření, kterými omezí osobní kontakt mezi osobami na nezbytnou míru (upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu),
 2. pro konání schůzek zajistí dodržování následujících pravidel
  1. svolavatelem schůzky bude dán výslovný pokyn účastníkům, že necítí-li se dobře, nemají se schůzky účastnit,
  2. svolavatel schůzky vytvoří seznam všech účastníků schůzky, který bude uchováván po dobu 1 měsíce. U účastníků, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenty JAMU, se uvede kontakt na ně,
  3. bude dodržován rozestup mezi účastníky vč. rozmístění židlí alespoň 2 m od sebe, je-li to možné,
  4. bude zajištěna obměna vzduchu v místnosti (např. pravidelným větráním nebo 100% výměnou vzduchu (bez recirkulace) pomocí vzduchotechniky),
 3.  zajistí
  1. zvýšenou čistotu a hygieničnost pracovišť,
  2. pravidelnou očistu a dezinfekci povrchů klik a dveří, stolů, ručních opěrek židlí, telefonů, klávesnic, myší, vodovodních baterií, toalet vč. obslužných prvků, dávkovačů mýdla a dezinfekce a dalších často dotýkaných povrchů nejméně 1 x za den,
  3. umístění dávkovače dezinfekčního mycího prostředku a mýdla k umyvadlům a jejich pravidelné doplňování,
  4. umístění dávkovače dezinfekčního prostředku u vstupu do budov,
  5. vyvěšení informačních letáků zaslaných rektorem u vstupů do budovy, u umyvadel a na dalších vhodných místech,
  6. umístění dostatečného počtu odpadkových košů s poklopem k zahazování použitých kapesníčků, roušek, atd.,
  7. upřednostňování bezhotovostního platebního styku.

Omezení vstupu do prostor JAMU

Zakazuje se vstup a osobní přítomnost veřejnosti v prostorách JAMU s výjimkou Rektorátu. Na Rektorát smí veřejnost vstupovat jen v úředních hodinách (viz Provozní omezení) za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Na vrátnici Rektorátu je vedena evidence návštěvníků z řad veřejnosti.

Zakazuje se vstup a osobní přítomnost studentů v prostorách JAMU s výjimkou účasti na zkouškách. Zakazuje se vstup a osobní přítomnost zaměstnanců v prostorách JAMU s výjimkou výkonu práce.

Zakazuje se bez výjimky vstup a osobní přítomnost osob s akutními zdravotními potížemi odpovídajícími infekčnímu onemocnění (např.  zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost) v prostorách JAMU. Zvýšenou teplotou se rozumí tělesná teplota 37 °C nebo vyšší.

Při vstupu do prostor JAMU jsou osoby povinny provést dezinfekci rukou a strpět měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem, jinak jim nebude vstup umožněn.

Provozní omezení

Na základě krizového opatření rozhodl rektor o následujících opatřeních:

 1. výkon práce na pracovištích JAMU omezí vedoucí součástí zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců JAMU a úředních osob,
 2. doporučuje se podporovat v nejvyšší možné míře čerpání dovolené,
 3. osobní kontakt zaměstnanců JAMU a adresátů jí vykonávané veřejné správy (např. studenti, účastníci přijímacích, habilitačních a jiných řízení) a dalších externích osob (např. žadatelé o informace) se omezuje na nezbytně nutnou úroveň, zejména tím, že upřednostňován jiný než osobní kontakt ve všech případech kdy je to možné,
 4. omezení úředních hodin Rektorátu a fakult na pondělí a středu vždy od 9:00 do 14:00 (úřední doba je doba pro styk s účastníky řízení, klienty, žadateli, atd.); tím není dotčen pracovní režim zaměstnanců JAMU stanovený jejich nadřízenými,
 5. chod jednotlivých útvarů je zajišťován vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nezbytný pro zachování činnosti JAMU,
 6. je-li to možné, střídají se zaměstnanci tak, aby případná karanténní opatření neohrozila akceschopnost JAMU – nejlépe tak, že v místnosti je přítomen vždy jen jeden zaměstnanec (např. v případě vícemístných kanceláří se zaměstnanci v osobní přítomnosti střídají po dnech a ostatní pracují z jiného místa).

Krizovým opatřením je zaměstnavatelům nařízeno využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

„Roušky“

Opatřením Ministerstva zdravotnictví je zakázán pohyb a pobyt bez „roušek“, tj. ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj, pokoj na koleji),
 2. v prostředcích veřejné dopravy,
 3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 4. v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 5. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Uvedený zákaz se nevztahuje mj. na:

 1. studenty a akademické pracovníky podle zákona o vysokých školách (nikoli jiné zaměstnance JAMU) v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje; upozorňujeme, že jde o pravidlo povinného nošení roušek, nikoli úpravu možnosti vzdělávání na VŠ),
 2. zaměstnance po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 3. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu (upozorňujeme, že jde o pravidlo povinného nošení roušek, nikoli úpravu možnosti dané činnosti),
 4. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 5. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
 6. účinkující v uměleckém představení bez diváků na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce.

Příjem dokumentů a zásilek

Veškeré dokumenty a zásilky jsou přijímány výhradně na podatelnách, upřednostňují se el. podání.

Přijímání ke studiu

Pro přijímání ke studiu platí kromě úpravy v čl. 14 a násl. Statutu JAMU a obecné úpravy v § 48 a násl. zákona o vysokých školách v době od 4. ledna do 31. března 2021 na základě rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-45977/2020-2 také zvláštní pravidla stanovená § 95a a § 95b zákona o vysokých školách, dle kterých JAMU může:

 1. upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu podle § 49 zákona o vysokých školách, stanovit jiný termín a způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu (např. přijímací zkoušky), popřípadě jinou formu, rámcový obsah anebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky, pokud je z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona je omezena možnost konání ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu vyhlášených podle § 49 zákona o vysokých školách,
 2. rozhodnout společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia, pokud je z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona ztížena možnost uchazečů prokázat splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách

Informace o změnách podle bodu 1. se zveřejní ve veřejné části internetových stránek JAMU nebo fakulty nejméně 15 dnů před termínem ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu.

Krizovým opatřením je zakázána přítomnost více než 10 osob při přijímací zkoušce.

Studium v ak. roce 2020/2021

Krizovým opatřením vlády je pro období do 14. února 2021 do 23:59 hod.:

 1. zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a na zkouškách při studiu na vysoké škole, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob; je-li zkouška ze zákona veřejná, smí jí být přítomny nejvýše další 3 osoby z řad veřejnosti. Tento zákaz se nevztahuje mj. na:
  1. účast studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  2. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).
 2. omezen provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a nejsou sportovní činnosti s výjimkou studijních programů, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného studijního programu.

Průběh studia se v roce 2021 kromě obecné úpravy v zákoně o vysokých školách a vnitřních předpisech JAMU (viz LIST JAMU) řídí v době od 4. ledna do 31. března 2021 na základě rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-45977/2020-2 také zvláštními pravidly v § 95c zákona o vysokých školách. Proto je možné po dobu, kdy z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona není možná nebo je omezena osobní přítomnost studentů na vzdělávání nebo zkouškách, i v případech, kdy by to dle zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů JAMU (zejména Studijního a zkušebního řádu) možné nebylo: 

 1. zkrátit nebo prodloužit akademický rok,
 2. využívat při výuce, kontrole studia nebo zkouškách nástroje distančního způsobu komunikace bez ohledu na formu studia studijního programu,
 3. využívat při státní zkoušce nástroje distančního způsobu komunikace a konat ji bez přítomnosti veřejnosti za předpokladu, že z jejího průběhu pořídí audiovizuální záznam, který uchová po dobu 5 let.

Dosavadní možnosti distančního plnění povinností a podmínek a distančního vzdělávání tím nejsou nikterak dotčeny.

Doba studia od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 se podle § 2 zákona č. 188/2020 Sb. s účinností od 24. dubna 2020 nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium a maximální doby studia. O tutéž dobu se prodlužuje doba, po kterou se přiznává „nárokové“ sociální stipendium. Doba přerušení studia v uvedené době se na žádost nezapočítává do celkové doby přerušení studia.

CŽV (včetně U3V)

Krizovým opatřením je pro období do 14. února 2021 do 23:59 zakázána osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) včetně Univerzity třetího věku (U3V) na JAMU.

Děkani zváží možnost konání kurzů CŽV bez osobní přítomnosti účastníků na JAMU (např. videokonference, streaming, videolearnig).

Omezení volného pohybu

Krizovým opatřením je do 14. února 2021 do 23:59 hod. mj.:

 1. omezen volný pohyb osob na území ČR s výjimkami mj. cest do zaměstnání a k výkonu povinností veřejného funkcionáře (členové orgánů JAMU, orgánů fakult JAMU, prorektoři JAMU a proděkani fakult JAMU), cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách a zpět do místa bydliště; v době od 21:00 do 4:59 hod. je  okruh výjimek zúžen,
 2. nařízeno omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkami (mj. i výjimkami uvedenými sub. 1 a výjimkou plynoucí z limitů omezení osobní účasti studentů na studiu – viz výše),
 3. nařízeno omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 4. nařízeno pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Výjimka z omezení počtu 2 osob je stanovena mj. pro
  1. zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  2. osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob (např. členové kolektivních orgánů JAMU v mezích pravidel stanovených zákonem a příslušnými jednacími řády),
  3. studenty při poskytování vzdělávání (k omezením viz výše v části Studium v ak. roce 2020/2021),
 5. zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Omezení hromadných akcí

Krizovým opatřením do 14. února 2021 do 23:59 hod.:

 1. je omezen volný pohyb osob tak, že až na výjimky lze na veřejně přístupných místech pobývat nejvýše v počtu 2 osob (viz výše) a  tím omezena i možnost konat hromadné akce (to neplatí např. pro porady, kterých se účastní jen zaměstnanci JAMU; tím není dotčena povinnost omezit osobní kontakty na minimum),
 2. jsou zvláště zakázány mj.
  1. koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení (představení nelze na JAMU konat nebo zkoušet ani bez diváků),
  2. kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (tento zákaz se netýká studia na VŠ v nezakázaném rozsahu),
  3. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny) s výjimkou mj. sportovní činnosti ve vysokých školách, v rozsahu, ve kterém to krizová opatření umožňují (viz výše v části Studium v ak. roce 2020/2021).

Rektor ve shodě s děkany konstatuje, že do 14. února 2021 do 23:59 hod. nelze podle krizových opatření vlády na JAMU konat hromadné akce (včetně konferencí, koncertů a divadelních představení).

Jednání kolektivních orgánů

Zasedání kolektivních orgánů za osobní přítomnosti jejich členů by se měla konat jen v nezbytných případech, a to vždy bez osobní přítomnosti veřejnosti. Kolektivním orgánům JAMU a fakult rektor doporučuje jednat mimo zasedání (per rollam) podle úpravy v příslušných předpisech JAMU a fakult, případně za jiné než osobní účasti členů orgánu na zasedání (např. videokonference).

Závěrečné hodnocení FRVUČ

Závěrečné hodnocení projektů FRVUČ (dále jen „závěrečné hodnocení“) provede komise ustavená podle čl. 3 odst. 3 směrnice č. 26/2018 LJ. Závěrečné hodnocen se koná bez přítomnosti řešitele či jím pověřeného spoluřešitele a je neveřejné. Závěrečné hodnocení probíhá na základě posouzení „Závěrečné zprávy“ řešitele a stanoviska příslušné sekce k ní a k celkovému obsahovému a finančnímu výsledku řešení projektu. Komise nebo její sekce má právo vyžádat si od řešitele dodatečné informace písemně nebo prostřednictvím komunikace na dálku.

Knihovna

Knihovna je pro veřejnost uzavřena.

Do 14. února 2021 do 23:59 hod. je krizovým opatřením vlády provoz knihovny omezen tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vrácení jinak než bezkontaktně. Upozorňujeme, že cesta do Knihovny je možná jen na základě některé z výjimek z omezení volného pohybu osob (např. výkon povolání, zejména u akademických pracovníků, osoby ubytované na koleji, cesta za účelem účasti na vzdělávání). Informace o provozní době Knihovny jsou na jejím webu.

Nakladatelství

Prodejna v Nakladatelství je uzavřena. Prodej knih probíhá pouze prostřednictvím e-shopu, objednané publikace jsou zasílány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Astorka

Zakazuje se hotelový provoz koleje Astorka. Zakazuje se poskytování ubytovacích služeb s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

 1. cizincům, jejichž studium bylo ukončeno, do doby opuštění území ČR a cizinců s pracovním povolením na území ČR,
 2. osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před 22. říjnem 2020 6:00 hod.,
 3. studentům a zaměstnancům JAMU, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 4. studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání (viz výše).

Studentům ubytovaným v koleji JAMU se důrazně doporučuje dodržovat veškerá hygienická opatření a minimalizovat sociální kontakty s ostatními ubytovanými – jen tak se nám podaří zabránit možnému nařízení izolace či karantény pro celou kolej, případně JAMU. Student, kterému byla nařízena izolace či karanténa nebo výsledek jeho testu na SARS-COV-2 je pozitivní ohlásí tuto skutečnost neprodleně příslušné fakultě a ředitelce koleje.

Ředitelce koleje se nařizuje vytvořit a udržovat přiměřenou kapacitní rezervu pro ubytované, u kterých je důvodné podezření, že onemocněli SARS-CoV-2, nebo onemocněli SARS-CoV-2, a nemohou z vážných důvodů kolej opustit.

V Astorce jsou dodržována následující pravidla:

 1. zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 2. při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 3. pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 4. jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
 5. před výjimečným ubytováním nové osoby se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu.

Rektor vyzývá ubytované studenty, kteří mají jiné bydliště na území ČR, aby, je-li to možné, v souladu s krizovým opatřením kolej ASTORKA opustili a do odvolání se na kolej nevraceli.

Výše kolejného se pro studenty pobývající na koleji nemění. Studentům, kteří kolej opustili, bude kolejné za měsíc listopad 2020  prominuto v částce přesahující 1.000,- Kč. Za měsíc prosinec 2020 nebude kolejné promíjeno a je třeba jej uhradit v ujednané výši. Studentům, kteří kolej opustili, bude kolejné za měsíc leden 2021 prominuto v částce přesahující 1.000,- Kč.

Cesty

Na tuzemské pracovní cesty jsou zaměstnanci vysíláni jen v nezbytných případech. 

Zakazuje se bez souhlasu rektora:

 1. vyslat zaměstnance na zahraniční pracovní cestu do jiných než nízkorizikových zemí,
 2. nařídit (i na žádost) dovolenou mimo území ČR v jiné než nízkorizikové zemi,
 3. vyslat studenta, absolventa nebo zaměstnance na Erasmus+ nebo jiný studijní nebo podobný pobyt mimo území ČR do jiné než nízkorizikové země.

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění SARS-CoV-2 je dostupný na webu Ministerstva zdravotnictví.

Překračování státní hranice

Na webu Ministerstva zdravotnictví je dostupné ochranné opatření upravující překračování státní hranice a povinnosti s tím spojené  a seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění SARS-CoV-2 (dále jen „seznam nízkorizikových zemí“).

JAMU je povinna zajistit cizincům, kteří vstoupili na území ČR po 1. červenci 2020, a které přijala za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, zajistit:

a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území ČR, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
b) zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území ČR,
c) úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu,
d) návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR, není-li zajištěn jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu.

Pracovníkům a studentům, kteří:

 1. jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (dál jen „seznam nízkorizikových zemí“), nebo
 2. jsou státními příslušníky hvězdičkou označených zemí na seznamu nízkorizikových zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států,

je ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázán vstup do budov i na všechny ostatní provozovny a pracoviště JAMU.

To neplatí pro:

 1. „pendlery“, tj. přeshraniční pracovníci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s ČR do nebo ze sousedního státu, a dále
 2. osoby, které současně se vstupem předloží JAMU negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území ČR, nebo testu provedené v zahraničí splňujícího podmínky stanovené ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Osoby stojící v čele součástí JAMU zajistí splnění povinností JAMU podle výše uvedeného ochranného opatření a o povinnosti předložit negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 informují vhodným způsobem u všech vstupů do budov JAMU.

Zrušení dřívějších opatření

Rektor ruší svá předchozí opatření k zamezení šíření SARS-CoV-2.