Režim na JAMU

Přístup JAMU vychází z informací českých, evropských i světových autorit, především z informací a doporučení Světové zdravotnické organizaceMinisterstva zdravotnictví. JAMU vyzývá k zachování klidu a prevenci, poskytuje dále uvedené informace a přijímá následující opatření za účelem snížení rizika šíření infekce, a především rizika pro studenty a zaměstnance JAMU. Opatření rektora do poměrů JAMU provádí ta z opatření orgánů veřejné moci, která jsou pro JAMU a její činnost významná.

Základním společným úkolem nás všech je učinit všechny dostupné kroky (vč. testování a zvážení očkování) k zajištění průběhu vzdělávací, umělecké a další tvůrčí činnosti v akademickém roce 2020/2021.

Rektor rozhodl na základě § 10 odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 67 Statutu JAMU s účinností od 8. června 2021 o těchto opatřeních:

Postup při příznacích nebo zjištění virového onemocnění

Zaměstnanci a studenti, u kterých se projeví byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a JAMU e-mailovou zprávou v případě Divadelní fakulty na adresu dekan.difa@jamu.cz, v případě Hudební fakulty na adresu dekan.hf@jamu.cz, v ostatních případech na adresu rektor@jamu.cz. Upozorňujeme, že jde o povinnost plynoucí z § 106 odst. 3 a 4 zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty. V případě podezření na onemocnění, může být nařízena i mimořádná lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění vyhledají lékařskou pomoc a nevchází do prostor JAMU do rozhodnutí o pracovní neschopnosti, izolaci nebo karanténě. Je-li to možné, plní své pracovní či studijní povinnosti z domova (home-office, výuka el. prostředky, samostudium); zaměstnancům je jinak nařízena dovolená.

Děkan nebo rektor oznámí ředitelce koleje Astorka zaměstnance a studenty s nařízenou karanténou nebo izolací a osoby, u nichž byl pozitivní test na SARS-CoV-2.

Povinnosti osob stojících v čele součástí JAMU

Osoby stojící v čele součástí JAMU:

 1. přijmou organizační opatření, kterými omezí osobní kontakt mezi osobami na nezbytnou míru (upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu),
 2. pro konání schůzek zajistí dodržování následujících pravidel
  1. svolavatelem schůzky bude dán výslovný pokyn účastníkům, že necítí-li se dobře, nemají se schůzky účastnit,
  2. svolavatel schůzky vytvoří seznam všech účastníků schůzky, který bude uchováván po dobu 1 měsíce. U účastníků, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenty JAMU, se uvede kontakt na ně,
  3. bude dodržován rozestup mezi účastníky vč. rozmístění židlí alespoň 2 m od sebe, je-li to možné,
  4. bude zajištěna obměna vzduchu v místnosti (např. pravidelným větráním nebo 100% výměnou vzduchu (bez recirkulace) pomocí vzduchotechniky),
 3.  zajistí
  1. zvýšenou čistotu a hygieničnost pracovišť,
  2. pravidelnou očistu a dezinfekci povrchů klik a dveří, stolů, ručních opěrek židlí, telefonů, klávesnic, myší, vodovodních baterií, toalet vč. obslužných prvků, dávkovačů mýdla a dezinfekce a dalších často dotýkaných povrchů nejméně 1 x za den,
  3. umístění dávkovače dezinfekčního mycího prostředku a mýdla k umyvadlům a jejich pravidelné doplňování,
  4. umístění dávkovače dezinfekčního prostředku u vstupu do budov,
  5. vyvěšení informačních letáků zaslaných rektorem u vstupů do budovy, u umyvadel a na dalších vhodných místech,
  6. umístění dostatečného počtu odpadkových košů s poklopem k zahazování použitých kapesníčků, roušek atd.,
  7. upřednostňování bezhotovostního platebního styku,
  8. odpovídající množství FFP2 respirátorů a „roušek“ nebo obdobných ochranných prostředků dýchacích cest bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem pro zaměstnance a vybavit jimi zaměstnance v dostatečném počtu na každou směnu (např. 5ks FFP2 respirátorů zaměstnanci reálně vykonávající práci na pracovišti 8h denně 5 dnů v týdnu , který „respirátor“ s ohledem na podmínky výkonu práce musí mít nasazen jen po malou část směny, např. pracuje v kanceláři sám a s jinými osobami se na pracovišti setkává jen výjimečně). Ochranné prostředky se neposkytnou zaměstnancům, kteří v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. práce z domova). 

Omezení vstupu do prostor JAMU

Zakazuje se vstup a osobní přítomnost veřejnosti v prostorách JAMU s výjimkou Rektorátu. Na JAMU smí veřejnost vstupovat jen za účelem vyřízení úředních záležitostí nebo poskytnutí služeb. Na vrátnici Rektorátu je vedena evidence návštěvníků z řad veřejnosti.

Zakazuje se vstup a osobní přítomnost studentů v prostorách JAMU s výjimkou osobní účasti na vzdělávání v rozsahu, ve kterém není zakázána. Zakazuje se vstup a osobní přítomnost zaměstnanců v prostorách JAMU s výjimkou výkonu práce.

Zakazuje se bez výjimky vstup a osobní přítomnost osob s akutními zdravotními potížemi odpovídajícími infekčnímu onemocnění (např.  zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost) v prostorách JAMU. Zvýšenou teplotou se rozumí tělesná teplota 37 °C nebo vyšší.

Při vstupu do prostor JAMU jsou osoby povinny provést dezinfekci rukou, strpět na výzvu měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem a studenti a zaměstnanci jsou povinni prokázat splnění podmínek přítomnosti na pracovišti, resp. na vzdělávání, jinak jim nebude vstup umožněn.

Povinné testování zaměstnanců

Všechny dále v této části uvedené povinnosti jsou stanoveny mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Podmínka přítomnosti na pracovištích JAMU

JAMU smí umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovištích JAMU pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech s negativním výsledkem:

 1. RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
 2. POC (point of care) antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo
 3. v prostorách určených JAMU preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu JAMU (tzv.“samotest“).

Pracovištěm JAMU se pro tyto účely rozumí místo určené k plnění pracovních úkolů s výjimkou výkonu práce na dálku (home office). Zaměstnanců konajících práci v režimu home office se tedy povinné testování týká až tehdy, mají-li být (i jednorázově) osobně přítomni na pracovišti JAMU.

JAMU bude svou povinnost zajistit pro své zaměstnance preventivní testování plnit prostřednictvím varianty 2. u poskytovatele zdravotních služeb Společnost Podané ruce o.p.s., IČO 60557621; testování bude probíhat v atriu Divadla na Orlí. Výjimečně je možné provést samotest v prostorách určených JAMU, a to pod dohledem jím pověřeného zaměstnance.

Výzva k podstoupení testu

Vedoucí součástí výzvou zaměstnance působící na dané součásti, aby podstoupili preventivní test, tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti.

Povinnost podstoupit test a výjimky

Zaměstnanci JAMU jsou povinni testování RT-PCR nebo POC antigenním testem u poskytovatele zdravotních služeb podstoupit, a to s výjimkou těch zaměstnanců, kteří

 1. „prodělali onemocnění COVID-19“, tj. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. „byli očkováni“, tj. byli očkovány proti onemocnění COVID-19 nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Prokazování rozhodných skutečností

Zaměstnanec JAMU je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a skutečnosti dokládající výjimku z povinnosti podstoupit testování potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb. O výsledcích testů zajištěných JAMU pro zaměstnance prostřednictvím Společnost Podané ruce o.p.s., bude JAMU informovat tento poskytovatel zdravotních služeb.

Provozní omezení

Rektor rozhodl o následujících opatřeních:

 1. agendy se vykonávají tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví osob výkon práce na pracovištích JAMU omezí vedoucí součástí zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců JAMU a úředních osob,
 2. doporučuje se podporovat v nejvyšší možné míře čerpání dovolené,
 3. osobní kontakt zaměstnanců JAMU a adresátů jí vykonávané veřejné správy (např. studenti, účastníci přijímacích, habilitačních a jiných řízení) a dalších externích osob (např. žadatelé o informace) se omezuje na nezbytně nutnou úroveň, zejména tím, že upřednostňován jiný než osobní kontakt ve všech případech, kdy je to možné,
 4. omezení úředních hodin Rektorátu a fakult na pondělí a středu vždy od 9:00 do 14:00 (úřední doba je doba pro styk s účastníky řízení, klienty, žadateli  atd.); tím není dotčen pracovní režim zaměstnanců JAMU stanovený jejich nadřízenými,
 5. chod jednotlivých útvarů je zajišťován vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nezbytný pro zachování činnosti JAMU,
 6. je-li to možné, střídají se zaměstnanci tak, aby případná karanténní opatření neohrozila akceschopnost JAMU – nejlépe tak, že v místnosti je přítomen vždy jen jeden zaměstnanec (např. v případě vícemístných kanceláří se zaměstnanci v osobní přítomnosti střídají po dnech a ostatní pracují z jiného místa).

„Roušky“

Základní informace

„Roušky“, resp. správně obličejové masky, lze dělit na:

 1. filtrační polomasky k ochraně uživatele (např. lakýrníka – mohou mít výdechový ventil; jde o osobní ochranné prostředky),
 2. zdravotnické obličejové masky k ochraně okolí uživatele (např. pacienta; jde o zdravotnické prostředky); tyto jsou někdy nesprávně označovány jako
  1. chirurgické roušky (ploché textilní výrobky pokrývající pacienta s výjimkou operovaného místa),
  2. ústenky (zařízení pro přívod dýchatelného vzduchu do ústní dutiny pacienta),
 3. respirátory bez výdechového ventilu k ochraně uživatele i jeho okolí (např. lékaře i pacienta; jde současně o osobní ochranné prostředky i zdravotnické prostředky).

Podle celkového průniku zkušebního aerosolu maskou se dle EN 149+A1 rozlišují třídy ochrany FFP1, FFP2 a FFP3 dle filtrace olejových i neolejových částic. Lze setkat také s maskami podle jiných norem, zejména:

 1. čínské normy:
  1. GB2626 (určené pro průmysl), která rozlišuje masky na KN (filtrace pouze neolejových částic) a KP (filtrace olejových i neolejových částic), přičemž číslo za zkratkou udává účinnost filtrace (např. KN95 min. 95%).
  2. GB19083 (určené pro zdravotnictví), která stanovuje požadavek na ochranu před tělními tekutinami. Masky podle této normy odpovídají nejméně FFP2.
 2. normy USA NIOSH-42C FR84, která rozlišuje třídy N (olejovým částicím neodolné), R (olejovým částicím odolné) a P (olejovým částicím velmi odolné), přičemž číslo za zkratkou udává účinnost filtrace.

Masky jsou jednorázové (NR), nebo pro více směn (R). Doporučujeme používat jen obličejové masky označené CE, nejlépe se čtyřmístným číslem (např. CE 0344), které jsou certifikované.

Povinné používání

Opatřením Ministerstva zdravotnictví je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) na vybraných místech v obecném a zpřísněném režimu. Dále jsou uvedeny z opatření plynoucí povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest relevantní pro JAMU. 

Zvláštní povinnost nosit „roušky“ se podle bodu I.16 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení překračování státní hranice vztahuje na osoby, které pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí se středním, vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, nebo na některé další osoby, které z takových zemí přicestovali, a to po dobu 14 dní po vstupu na území ČR.

Obecný režim

Obecný režim platí:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj, pokoj na koleji),
 2. na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Předepsaným ochranným prostředkem v obecném režimu je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od studentů.

Zpřísněný režim

Zpřísněný režim platí mj.:

 1. ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
  1. prodejna (Nakladatelství),
  2. provozovna služeb (společné prostory Astorky, Knihovna),
  3. vysoká škola,
 2. v prostředcích veřejné dopravy,
 3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 4. v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 5. jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté,
 6. při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
 7. při účasti na akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob; ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Předepsaným ochranným prostředkem ve zpřísněném režimu je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), který brání šíření kapének.

Studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

Výjimky z obecného a zpřísněného režimu

Výjimky z obecného a zpřísněného režimu jsou stanoveny mj. pro:

 1. studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 2. studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 3. akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
 4. zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 5. osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka jiné osoby,
 6. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu (upozorňujeme, že jde o pravidlo povinného nošení roušek, nikoli úpravu možnosti dané činnosti),
 7. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 8. osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 9. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie (např. průkaz studenta), včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami (např. po absolvování).

Upozorňujeme, že jde o pravidla nošení „roušek“, ze kterých nelze dovozovat dovolenost a další podmínky pro dané činnosti (např. výuku).

Příjem dokumentů a zásilek

Veškeré dokumenty a zásilky jsou přijímány výhradně na podatelnách, upřednostňují se el. podání.

Přijímání ke studiu

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je omezeno konání přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

JAMU umožní uchazeči osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud,

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek
  1. předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
  2. předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
  3. „prodělal onemocnění COVID-19“, tj. doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  4. „byl očkován“, tj. byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
   1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Děkani fakult určí osoby, které u každého uchazeče zkontrolují, zda splňuje stanovené podmínky, a pokud uchazeč podmínky nesplňuje, účast na přijímací zkoušce mu neumožní. V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba splňovat stanovené podmínky, jinak se účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Pro přijímání ke studiu platí kromě úpravy v čl. 14 a násl. Statutu JAMU a obecné úpravy v § 48 a násl. zákona o vysokých školách v době od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 na základě rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-6358/2021-1 také zvláštní pravidla stanovená § 95a a § 95b zákona o vysokých školách, dle kterých JAMU může:

 1. upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu podle § 49 zákona o vysokých školách, stanovit jiný termín a způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu (např. přijímací zkoušky), popřípadě jinou formu, rámcový obsah anebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky, pokud je z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona je omezena možnost konání ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu vyhlášených podle § 49 zákona o vysokých školách,
 2. rozhodnout společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia, pokud je z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona ztížena možnost uchazečů prokázat splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách

Informace o změnách podle bodu 1. se zveřejní ve veřejné části internetových stránek JAMU nebo fakulty nejméně 15 dnů před termínem ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu.

Studium v ak. roce 2020/2021

Omezení

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je:

 1. omezen provoz vysokých škol mj. tak, že při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,
 2. omezen provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv s výjimkou studijních programů, ve kterých je zpěv stěžejní součástí akreditovaného studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 30 studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu studentů,
 3. omezen provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti ve vnitřních prostorech s výjimkou
  1. studijních programů, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného studijního programu,
  2. sportovní činnosti jako součásti vzdělávání konané ve vnitřních prostorech za přítomnosti nejvýše 30 osob ve skupině sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m 2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost studentů a jiných účastníků se zakazuje s výjimkou šaten v jiných vnitřních prostorech, jako jsou např. sprchy.

Testování

Osobní přítomnost na vzdělávání JAMU umožní pouze tehdy, pokud student splní mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovené podmínky:

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 2. a současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek 
  1. podstoupil ve stanovené frekvenci preventivní test zajištěný JAMU
   1. RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (hromadný test v Divadle na Orlí pro účinkující),
   2. v ostatních případech preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 (v Divadle na Orlí každé pondělí od 13:00 do 17:00; na test je nutné se předem objednat podle pokynů příslušné fakulty) s negativním výsledkem,
  2. doloží prostřednictvím aplikace Koronavirus v IS JAMU, že
   1. „prodělal onemocnění COVID-19“, tj. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
   2. „byl očkován“, tj. byl očkován proti onemocnění COVID-19 a 
    1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
   3. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Preventivní test se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní. První test se provede první den osobní přítomnosti studenta na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Nebude-li student přítomen v den termínu testování, testování se u něj provede v den jeho příchodu.

V případě, že je výsledek testu pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory JAMU nebo jiné prostory, ve kterých probíhá vzdělávání, a prostory Astorky; nelze-li ze závažných důvodů jinak, nemusí Astorku opustit, ale bude dán do izolace. Student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

Student je povinen informovat JAMU prostřednictvím aplikace Koronavirus v IS JAMU, že je výsledek testu, případně konfirmačního testu pozitivní. JAMU v případě pozitivního výsledku testu bezodkladně kontaktuje KHS JMK a poskytne jí veškerou součinnost.

Student, který je ubytován na Astorce, je povinen podrobit se testu při příchodu do Astorky, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na vzdělávání na JAMU. Pro testování takového studenta platí shora uvedená pravidla.

JAMU vyzývá studenty, aby podstoupili preventivní test, tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na JAMU.

Zvláštní pravidla

Průběh studia se v roce 2021 kromě obecné úpravy v zákoně o vysokých školách a vnitřních předpisech JAMU (viz LIST JAMU) řídí od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 na základě rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-6358/2021-1 také zvláštními pravidly v § 95c zákona o vysokých školách. Proto je možné po dobu, kdy z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona není možná nebo je omezena osobní přítomnost studentů na vzdělávání nebo zkouškách, i v případech, kdy by to dle zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů JAMU (zejména Studijního a zkušebního řádu) možné nebylo: 

 1. zkrátit nebo prodloužit akademický rok,
 2. využívat při výuce, kontrole studia nebo zkouškách nástroje distančního způsobu komunikace bez ohledu na formu studia studijního programu,
 3. využívat při státní zkoušce nástroje distančního způsobu komunikace a konat ji bez přítomnosti veřejnosti za předpokladu, že z jejího průběhu pořídí audiovizuální záznam, který uchová po dobu 5 let.

Dosavadní možnosti distančního plnění povinností a podmínek a distančního vzdělávání tím nejsou nikterak dotčeny.

Doba studia od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 se podle § 2 zákona č. 188/2020 Sb. s účinností od 24. dubna 2020 nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium a maximální doby studia. O tutéž dobu se prodlužuje doba, po kterou se přiznává „nárokové“ sociální stipendium. Doba přerušení studia v uvedené době se na žádost nezapočítává do celkové doby přerušení studia.

CŽV (včetně U3V)

Účast na kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV) je možná za podmínek stanovených mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (viz následující Omezení hromadných akcí).

Omezení hromadných akcí

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví jsou obecně omezeny shromáždění a akce při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob. Toto omezení se nevztahuje mj. na:

 1. schůze, zasedání a podobné akce orgánů JAMU a JAMU, které se konají na základě zákona,
 2. umělecká představení, kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (nedopadá na studium – k tomu viz výše část Studium v ak. roce 2020/2021 – Omezení) za splnění následujících podmínek
  1. maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků,
  2. na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, obecné podmínky účasti; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění obecných podmínek účasti prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek  neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,
  3. všichni diváci jsou usazeni (nejde-li o praktickou výuku nebo zkoušku), a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
  4. občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti,
 3. účast na akademických obřadechJAMU osobě, která nesplní dále stanovené podmínky, neumožní účast na akademickém obřadu. Podmínky jsou následující:
  1. maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení,
  2. celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech 250 osob s tím, že
   1. všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku
    1. prokáží, že
     1. absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
     2. absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
     3. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a
      1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
      2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
      3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
     4. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
    2. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
    3. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
    4. prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
  3. všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, a
  4. všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.
 4. jiné akce do 200 osob konané ve vnitřních prostorech a akce do 500 osob konané výhradně ve vnějších prostorech, pokud  osoby účastné akce nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku (bod I.15):
  1. prokáží splnění obecných podmínek přítomnosti (viz dále),
  2. po celou dobu akce používají předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest (viz dále).

JAMU je povinna u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a účastník je povinen splnění podmínek účasti prokázat; v případě, že  splnění podmínek účasti neprokáže, je JAMU povinna takové osobě neumožnit účast na akci.

Obecné podmínky přítomnosti jsou:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 6. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 7. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského zařízení.

Jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní.

Předepsaným ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

Volby a jednání orgánů

Zasedání kolektivních orgánů za osobní přítomnosti jejich členů by se měla konat jen v nezbytných případech. Kolektivním orgánům JAMU a fakult rektor doporučuje jednat mimo zasedání (per rollam) podle úpravy v příslušných předpisech JAMU a fakult, případně za jiné než osobní účasti členů orgánu na zasedání (např. videokonference).

Do 30. června 2021 je podle § 18 odst. 2 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. možné, aby kolektivní orgány JAMU rozhodovaly mimo zasedání (per rollam) i v případech, kdy to pravidla jednání daného orgánu nepřipouští. Možnost jednat per rollam neplatí pro:

 1. akademické senáty (bezvýjimečně),
 2. vědecké rady v případech, kdy mají konat veřejné zasedání,
 3. disciplinární komise v případech, kdy mají konat ústní jednání.

Tím není dotčena možnost jiné než osobní účasti členů orgánu na zasedání (např. videohovorem).

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je omezeno konání voleb orgánu právnické osoby (tj. v daném kontextu orgánů JAMU i fakult) a jejich zasedání tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

 • účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19,
 • účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje dále uvedené podmínky, a JAMU prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor. Podmínky jsou následující:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT­ PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Knihovna

Knihovna je pro veřejnost uzavřena do 13. června 2021.

Provoz knihovny je omezen tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček je povinné používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Ředitelka Knihovny zajistí otevření Knihovny pro studenty, zaměstnance i veřejnost od pondělí 14. června za dodržení následujících pravidel:

 • nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 celkové plochy (plochy kam zákazníci přístup (vč. plochy zabrané regály, výklady) a plochy za pulty používané zaměstnanci knihovny); toto omezení se nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka a dítě v kočárku,
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před Knihovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního obsloužení,
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, pulty) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v prostorách, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory,
 • zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 • jsou zakázány propagační aktivity, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.

Nakladatelství

Prodejna v Nakladatelství je uzavřena pro veřejnost; vstup studentů a zaměstnanců je možný po předchozí domluvě. Prodej knih veřejnosti probíhá pouze prostřednictvím e-shopu, objednané publikace jsou zasílány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Astorka

Zakazuje se hotelový provoz koleje Astorka (poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb) do 13. června 2021. Ubytovací služby jsou poskytovány jen:

 1. studentům a zaměstnancům JAMU, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 2. osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před 31. květnem 2021, jestliže nemají jiné bydliště na území ČR,
 3. studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání (viz výše).

Ředitelce koleje se ukládá připravit obnovení hotelového provozu od 14. června 2021.

Studentům ubytovaným v koleji JAMU se důrazně doporučuje dodržovat veškerá hygienická opatření a minimalizovat sociální kontakty s ostatními ubytovanými – jen tak se nám podaří zabránit možnému nařízení izolace či karantény pro celou kolej, případně JAMU. Student, kterému byla nařízena izolace či karanténa nebo výsledek jeho testu na SARS-COV-2 je pozitivní ohlásí tuto skutečnost neprodleně příslušné fakultě a ředitelce koleje.

Povinnost podrobit se preventivnímu testování se podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vztahuje na studenty ubytované na Astorce bez ohledu na to, zda se osobně účastní na vzdělání.

Ředitelce koleje se nařizuje vytvořit a udržovat přiměřenou kapacitní rezervu pro ubytované, u kterých je důvodné podezření nebo jistota, že se nakazili SARS-CoV-2, a nemohou z vážných důvodů kolej opustit.

V Astorce jsou dodržována následující pravidla:

 1. zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 2. při vstupu do prostor Astroky a v jejích vnitřních prostorech na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 3. pravidelně se provádí dezinfekce dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
 4. jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
 5. před výjimečným ubytováním nové osoby se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu.

Výše kolejného se pro studenty pobývající na koleji nemění. Studentům, kteří kolej opustili, bylo kolejné za měsíce listopad 2020 a leden a únor 2021 prominuto v částce přesahující 1.000,- Kč, pod podmínkou jejich souhlasu.  Studentům, kteří kolej opustili, bylo pod podmínkou jejich souhlasu kolejné za měsíc březen a duben 2021 prominuto v částce přesahující 1.000,- Kč. Studentům, kteří kolej opustili, bude pod podmínkou jejich souhlasu kolejné za měsíc květen 2021 prominuto v částce přesahující 1.000,- Kč. Souhlas studentů se podle § 1995 odst. 1 občanského zákoníku předpokládá.

Cesty

Na tuzemské pracovní cesty jsou zaměstnanci vysíláni jen v nezbytných případech. 

Zakazuje se bez souhlasu rektora:

 1. vyslat zaměstnance na zahraniční pracovní cestu do jiných než nízkorizikových zemí,
 2. vyslat studenta, absolventa nebo zaměstnance na Erasmus+ nebo jiný studijní nebo podobný pobyt mimo území ČR do jiné než nízkorizikové země.

Seznam zemí nebo jejich částí s určením rizika výskytu onemocnění COVID-19 je dostupný na webu Ministerstva zdravotnictví.

Zaměstnanci a studenti JAMU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí se středním, vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou podle ochranného opatření upravujícího překračování státní hranice a povinnosti s tím spojené, povinni informovat JAMU o takových cestách dálkově s dostatečným předstihem před vstupem do budov i všech ostatních provozoven a pracovišť JAMU.

Ministerstvo zdravotnictví účinností do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2, kterými jsou Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Nepál, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe. To neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Překračování státní hranice

Na webu Ministerstva zdravotnictví je dostupné ochranné opatření upravující překračování státní hranice a povinnosti s tím spojené a seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým výskytu onemocnění COVID-19.

JAMU je povinna zajistit cizincům, kteří vstoupili na území ČR po 1. červenci 2020, a které přijala za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, zajistit:

a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území ČR, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
b) zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území ČR,
c) úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu,
d) návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR, není-li zajištěn jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu.

Zaměstnancům a studentům, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, je JAMU podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví povinna zamezit vstup do budov i na všechny ostatní provozovny a pracoviště JAMU. To neplatí, pokud tyto osoby současně se vstupem předloží JAMU:

 1. písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty na území ČR, nebo
 2. negativní výsledek testu podle bodu I. 22 písm. a) nebo podle bodu I.24.

Zaměstnancům a studentům, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, je JAMU podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví povinna zamezit vstup do budov i na všechny ostatní provozovny a pracoviště JAMU. To neplatí mj.:

 1. pokud tyto osoby současně se vstupem předloží JAMU negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území ČR, a to až po uplynutí nejméně
  1. 5 dní od příjezdu na území ČR, jde-li o osoby, které se po shora uvedenou dobu zdržovali na území států, které jsou na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19,
  2. 10 dní od příjezdu na území ČR, jde-li o osoby, které se po shora uvedenou dobu zdržovali na území států, které jsou na seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19,
 2. po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření,
 3. pro „pendlery“, tj. přeshraniční pracovníky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s ČR do nebo ze sousedního státu, a to s výjimkou těch, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19,
 4. pro občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří předloží písemné lékařské potvrzení s identifikačními údaji lékaře a tel. spojením v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že
  1. nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19,
  2. absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT- PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a
  3. od prvního pozitivního výsledku RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 testu neuplynulo více než 90 dní.

Osoby stojící v čele součástí JAMU zajistí splnění povinností JAMU podle výše uvedeného ochranného opatření a o povinnosti předložit negativní výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2 informují vhodným způsobem u všech vstupů do budov JAMU.

Zrušení dřívějších opatření

Rektor ruší svá předchozí opatření k zamezení šíření SARS-CoV-2.