Individuální opatření

Rektor vyzývá všechny studenty, zaměstnance a členy orgánů JAMU k dodržování následujících doporučení:

  1. vyhýbat se setkání a setrvávání v blízkosti osob s příznaky onemocnění (včetně pracovišť, domácností nebo shromáždění), případně použít respirátor,
  2. neúčastnit se shromáždění většího počtu osob, omezit pobyt na veřejnosti,
  3. mýt si často ruce dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu, nejsou-li ruce viditelně špinavé, jinak mýdlem a vodou, a to po dobu nejméně 20 vteřin,
  4. nedotýkat se očí, nosu a úst,
  5. kašlat a kýchat do ohnutého lokte, nebo do kapesníčku, který po použití okamžitě vyhodíte do koše s poklopem,
  6. máte-li byť jen mírné příznaky onemocnění, zůstat doma, kontaktovat poskytovatele lékařské péče a řídit se jeho pokyny,
  7. nosit mimo bydliště roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest bránící šíření kapének, nejméně v rozsahu stanoveném mimořádným opatřením, a mýt si ruce po kontaktu s rouškou; používat roušku správně,
  8. udržovat vzdálenost nejméně 2m od osob s příznaky onemocnění, a to i při cestování.