Informace pro studenty k 27. 4. 2020

Milé studentky, milí studenti,

jsem rád, že Vám mohu sdělit informaci o další fázi uvolňování zákazu osobní přítomnosti studentů na hromadných formách výuky a zkouškách. Usnesení Vlády ČR z 23. dubna 2020 vyhlášené pod č. 197/2020 Sb. poskytuje studentům všech ročníků a stupňů studia následující výjimky z tohoto zákazu.

Tyto informace jsou k dispozici také jako samostatný soubor:

Informace pro studenty k 27.4.2020.docx Informace pro studenty k 27.4.2020.pdf

S účinností od 27. dubna 2020 nejsou zakázány: 

  1. individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury,
  2. osobní přítomnost studentů na konzultacích a zkouškách, na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci nutné zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob

Student však musí splnit následující podmínky:

  1. musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  2. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  3. poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
  4. u vstupu provede dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem, který zajistí JAMU.

Nadále tedy zůstávají v platnosti všechna opatření fakult týkající se distanční výuky. Uvedené uvolnění možnosti osobní účasti studentů se netýká běžné výuky, ale pouze konzultací nebo zkoušení potřebných pro řádné uzavření ročníku či ukončení studia.

Na JAMU bude na obou fakultách uvolnění možnosti osobní účasti studentů všech ročníků a stupňů studia realizováno s účinností od 4. května 2020. Děkani obou fakult upřesní v průběhu týdne od 27.4. do 3.5. 2020 ve spolupráci s vedoucími kateder a ateliérů podmínky vstupu do budov fakult a vytvoří harmonogram/rozvrh činností, kterých se bude uvolnění týkat. Studenti se tedy budou moci účastnit osobně pouze předem dohodnutých nebo stanovených konzultací či zkoušek při respektování současné přítomnosti maximálně 5 osob celkem. Mimo harmonogramem/rozvrhem stanovenou dobu nebude v prostorách školy dovoleno setrvávat.

Výše požadované Čestné prohlášení studentů bude k dispozici při vstupu do budov a bude třeba, abyste jej opakovaně vyplnili při každém vstupu do prostor JAMU. Vše bude realizováno za zpřísněných hygienických podmínek.

Věřím, že tato další uvolnění zákazu hromadné výuky výrazně přispějí k úspěšnému splnění podmínek pro ukončení studia v současném akademickém roce.

V Brně dne 24. 4. 2020

prof. Mgr. Petr Oslzlý, v. r.

rektor JAMU