Informace pro studenty a uchazeče k 30. 3. 2020

Milé studentky, milí studenti,

jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné a složité situaci se nacházíte. Dostali jsme se do stavu, ve kterém přestal platit obvyklý vysokoškolský řád. Přesto, či právě proto pracujeme usilovně na tom, abyste mohli zdárně dokončit tento akademický rok. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s oběma fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia, jak je můžeme pojmenovat z celoškolského pohledu. O specifických opatřeních a konkrétních požadavcích souvisejících s výukou, absolutoriem, semestrálními zkouškami a zápočty v období distančního studia pak budete informováni děkany a vedením obou fakult a v neposlední řadou i vedoucími svých kateder a ateliérů. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme a umožníme Vám studovat s co nejmenšími překážkami. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

Tyto informace jsou k dispozici také jako samostatný soubor:

Informace pro studenty a uchazeče k 30. 3. 2020.docx Informace pro studenty a uchazeče k 30. 3. 2020.pdf

Výuka

Na obou fakultách byla zahájena distanční výuka předmětů, u kterých je to možné a náhradní zadávání úkolů u ostatních předmětů, zejména uměleckých předmětů Vašeho studijního programu.

Pedagogům byly dány k dispozici odkazy na možnosti provádění distančních forem výuky a je na jejich rozhodnutí, které vyberou jako nejvhodnější. Celoškolské i fakultní IT pracoviště poskytují potřebné konzultace a oporu a v případě jakýchkoli technických problémů Vám ochotně vyjdou vstříc.

Všichni pedagogové dostali za úkol kontaktovat studenty svých předmětů a informovat je o způsobu pokračování výuky a případně i ukončení předmětu. Pokud Vás dosud pedagog některého z předmětů výjimečně dosud nekontaktoval a neučiní tak ani do 5. dubna kontaktujte jej prosím sami. Pokud by pedagog po celý další týden nereagoval, informujte o tom vedoucího katedry/ateliéru.

Aktuální předpoklad ministerstva školství týkající se obnovení výuky na českých školách včetně vysokých je přelom května a června, tedy až po skončení výuky dle dosavadního časového harmonogramu obou fakult JAMU. Prezenční výuka už tak s velkou pravděpodobností v tomto semestru nebude moci být obnovena.

Semestrální zkoušky či zápočty

Fakulty v současné době vytipovávají předměty, které bude možno ukončit distanční formou. Jedná se především o teoretické a některé praktické předměty, u nichž lze udělit zkoušku či zápočet na základě vyhodnocení úkolů zadaných studentům. Tyto předměty by měly být řádně ukončeny v období do 15. 6. 2020.

Pro předměty, které nelze ukončit distančně, bude fakultami v součinnosti s příslušnými pedagogy zpracován přesný individuálně specifikovaný plán jejich ukončování.

O způsobu a termínu ukončení výuky všech Vašich předmětů Vás budou informovat vedoucí Vašich kateder/ateliérů.

Do stejného data děkani vypracují a celé fakultní akademické obci rozešlou aktualizovaný harmonogram akademického roku, v němž budou všechny termíny specifikovány.

Bude-li to nezbytné, budou po ukončení přerušení výuky některé aktivity realizovány i na počátku původně plánovaných letních prázdnin, tedy v první polovině července.
Na obou fakultách bude zkouškové období upraveno tak, aby řádné termíny ukončování semestru probíhaly do 18. 9. 2020.

Na základě výše uvedených analýz možností ukončování předmětů bude zvážena v případě nezbytí možnost přesunu až dvou předmětů do dalšího ročníku podle čl. 19 odst. 2 písm. b) SZŘ JAMU nebo změnu zapsaných předmětů podle čl. 30 odst. 2 SZŘ JAMU.

Státní zkoušky

Termíny odevzdávání závěrečných teoretických kvalifikačních prací se nemění.

Absolventské výkony – fakulty provedou analýzu a na jejím základě upřesní formu jednotlivých uměleckých výstupů studentů a seznámí s ní absolvující studenty nejpozději do 12. dubna.

Fakulty do konce dubna připraví intenzivní harmonogram absolventských výkonů studentů zahájený týden po ukončení přerušení výuky. Je nutno počítat s tím, že jednotlivé dosud neuskutečněné umělecké výkony budou realizovány veřejně do té míry, jak bude dovoleno celostátními opatřeními, minimálně však za účasti oponentů a příslušných pedagogů. Tato forma je v souladu s vysokoškolským zákonem i Studijním a zkušebním řádem JAMU.

Vlastní státní zkoušky proběhnou v prodlouženém termínu v závislosti na výše uvedeném harmonogramu uměleckých absolventských výkonů do 30. 6. resp. 25. 9. 2020, přičemž konkrétní termíny budou zveřejněny do týdne od ukončení přerušení výuky.

Studium cizinců

Řádné studium studijních programů v českém jazyce

Zde se situace jeví nejsložitější. Tito studenti v době přerušení kontaktní výuky samozřejmě studují distančně stejně jako ostatní. Problém nastane po opětovném zahájení kontaktní výuky. Nelze totiž předpokládat, že současně s tím budou i otevřeny hranice a studenti se budou moci řádně účastnit kontaktní výuky a ukončování předmětů. V tomto směru společně s ostatními VŠ žádáme MŠMT, aby bylo prosazeno mimořádné opatření na nejvyšší celostátní úrovni umožňující studentům návrat do ČR. Situaci budeme sledovat a opatření přizpůsobovat.

Erasmus+

Studenti, kteří letní semestr 2019/20 studovali v rámci svých výjezdů programu Erasmus+ se nachází v různé situaci:

  • někteří se vrátili do ČR – pro ně platí totéž jako pro ostatní nevyjíždějící studenty, tedy že příslušní vedoucí jejich pedagogických pracovišť s nimi neprodleně dohodnou rozsah plnění povinností;
  • jiní zůstali v zahraničí a zahraniční škola dále učí, byť distanční formou – tito si přivezou z hostující školy příslušné doklady o uzavřených předmětech;
  • a konečně studenti zůstali v zahraničí a škola buďto neučí, nebo nebude ochotna vystavit příslušné potvrzení o vykonaných zkouškách – s takovými studenty bude individuálně dohodnut způsob uzavření letního semestru.

Všichni tito studenti již byli kontaktováni fakultami a jejich situace je řešena individuálně.

Obecně předpokládáme jistou míru tolerance při řešení problémů erasmovských studentů.

Studentům doporučujeme sledovat také informace Domu zahraničních služeb.

Přijímací řízení

Zde je situace na obou fakultách odlišná:

Hudební fakulta má ukončené přijímací zkoušky na bakalářské studium. Přijímací zkoušky na navazující i nenavazující magisterská studia plánuje uskutečnit v červnu. O možném prodloužení termínů přijímání přihlášek do těchto studií rozhodne děkan do 11. 4. a své rozhodnutí zveřejní na internetových stránkách fakulty.

Divadelní fakulta se nachází uprostřed vícekolových přijímacích zkoušek na bakalářské a nenavazující magisterské (herecké) studium. Prověřuje možnost realizovat druhé kolo přijímacích zkoušek distančně. Termíny nezbytných kontaktních přijímacích Bc. a Mg. zkoušek budou upřesněny dle vývoje situace. V současné době se uvažuje o termínu kolem 15. 6. 2020. Termíny přijímacích zkoušek do navazujících magisterských studijních programů již byly děkanem posunuty.

Na obou fakultách bude mimořádně umožněno v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia vykonat přijímací zkoušku před ukončením bakalariátu ovšem s tím, že rozhodnutí o přijetí do studia bude vydáno až po ukončení bakalariátu.

Poplatky za delší studium – Poplatky za delší dobu studia za letní semestr jsou již dle zákona vyměřeny a budou rozeslány studentům společně s informací, že pokud se finanční situace rodiny výrazně změnila vlivem nouzového stavu, bude rektor zvažovat snížení poplatku v rámci moderačního práva poté, co se studentka či student proti rozhodnutí o vyměření poplatku odvolá a doloží zhoršení finanční situace.

Poplatky za koleje – ubytovací smlouva zakládá právo na jejich výběr i za současného stavu. Zvažujeme řešit sociální dopad přerušení výuky cestou mimořádného stipendia pro všechny, kteří pobírají ubytovací stipendium – bude řešeno v závislosti na vývoji situace.

 

Prof. Mgr. Petr Oslzlý, v.r.