Informace pro studenty a pedagogy k 11.5.2020

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

s účinností od 11. května 2020 dochází na základě usnesení vlády z 30. dubna 2020 vyhlášeného pod č. 220/2020 Sb., k dalšímu uvolnění krizových opatření.

Upřesňuji proto, že i po 11. květnu 2020:

  • zůstávají v platnosti všechna opatření fakult týkající se distanční výuky, řádná kontaktní výuka již nebude v tomto semestru obnovena, jednotlivé předměty budou zakončeny způsobem, který byl stanoven v rámci opatření děkanů;
  • za níže uvedených podmínek je dále možná osobní přítomnost studentůna konzultacích a zkouškách nebo umělecké práci všech ročníků studia za přítomnosti nejvýše 15 osob za předem dohodnutých podmínek a termínů;
  • závěrečné koncerty a představení, včetně absolventských, budou probíhat v režimu platném pro vysoké školy – tedy za přítomnosti nejvýše 15 osob bez přítomnosti veřejnosti;
  • státní závěrečné zkoušky proběhnou v termínech upřesněných děkany obou fakult klasickou kontaktní formou a v nejnutnějších případech i formou distanční budou-li to vyžadovat hygienická bezpečnostní opatření – absolvující studenti budou o formě a termínech státních zkoušek děkany co nejdříve informováni;
  • přijímací zkoušky:
na HF proběhnou v plánovaných červnových termínech,
na DF bude přijímací řízení vyhlášeno tak, aby se vlastní přijímací zkoušky konaly ve druhé polovině června.

Student však musí splnit následující podmínky:

  • musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, únava/malátnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
  • u vstupu provede dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem, který zajistí JAMU.

 

V Brně dne 4. května 2020

prof. Mgr. Petr Oslzlý, v. r.

rektor JAMU